Jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a NaTuri márkát képviselő Turi László őstermelő, 7634 Pécs, Sirály u. 2. által üzemeltetett www.naturi.hu weboldalon elérhető „Pécs és PANCS Nyereményjáték” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

A Játék szervezője és lebonyolítója Turi László őstermelő, a továbbiakban: NaTuri.

 

1.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 14. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, valamint akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékosok a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az abban foglaltakat.

A Játékban nem vehet részt a szervező, vagyis a NaTuri tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve aki a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a NaTuri nem értesíti a Játékost.

 

2.

A Játék leírása

A Játék időtartama alatt a budapesti PANCS piacra és a NaTuri Központba érkező és a NaTuri standon vásárlóknak lehetőségük van részt venni a Játékban.

A Játékban azok vehetnek részt, akik a NaTuri Közontban és a PANCS nyitva tartási idejében az ottani NaTuri standon bármekkora értékben NaTuri terméket vásárolnak, majd ezt követően nevük, e-mail címük, telefonszámuk, a vásárlás dátumának, helyének, valamint kedvenc NaTuri termékük nevének megadásával (azaz a játéklap kitöltésével és átadásával) elfogadják a Játék szabályzatát.

A játéklapot kitöltő vásárlók közül a NaTuri az alább részletezett eljárás szerint NaTuri termékekből álló ajándékcsomagokat és két főnyereményt (élő tortát) sorsol ki.

 

3.

A játék időtartama és helyszínei

A Játék időtartama és helyszínei:

  1. NaTuri Központ (7634 Pécs, Sirály u. 2.) nyitva tartási időben, az alábbi pénteki napokon: október 19. és 26., valamint 2018. november 2., 9., 16., és 23.
  2. A PANCS piacon (1094 Budapest, Tűzoltó utca 22.) nyitva tartási időben, az alábbi vasárnapi napokon: 2018. október 21. és 28., valamint 2018. november 4., 11., 18., és 25.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után, vagy egyéb helyszínen és postán beküldött játéklapok érvénytelenek.

 

4.

Részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

A Játék jelen Szabályzat 3. pontjában megjelölt időtartama alatt a NaTuri Központban vagy a PANCS piacon a NaTuri standján történő bármely NaTuri termék megvásárlása, értékhatártól függetlenül, valamint a NaTuri jelenlévő képviselőitől átvett játéklap maradéktalan, valóságnak megfelelő kitöltése és személyes leadása, amely a jelen szabályzat azonnali, teljeskörű elfogadásával jár.

A játéklap leadása a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásának minősül.

A Játékban való részvétel a fenti részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a NaTurinak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit a főnyeremény sorsolásában.

Egy napon és egy helyszínen egy személy csak egy játéklapot adhat le. A végső sorsolásban minden érvényesen leadott játéklap játszik.

A NaTuri képviselője az adott értékesítési napon és helyszínen összegyűjti a játéklapokat. A pécsi és a budapesti játéklapokat nem keveri össze, hanem külön tárolja a soron következő sorsoláshoz.

 

5.

Nyeremény

A Játék időtartama alatt minden héten kisorsolásra kerül kettő darab „Best of NaTuri” ajándékcsomag. Az egyik nyereménycsomag minden héten a pécsi vásárlók köréből kerül kisorsolásra a másik a budapesti vásárlók köréből. A nyereményt a soron következő PANCS piac keretében vagy a NaTuri Központ soron következő nyitva tartási idejében  személyesen lehet átvenni. Amennyiben ezt a nyertes elmulasztja és távollétét előre nem jelzi, úgy a Szervező a nyereményt visszavonja.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A NaTuri vállalja a nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő adó vagy egyéb járulék megfizetését.

A NaTuri nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A NaTuri a heti kettő darab heti nyereményen túl további két főnyereményt is kisorsol.

A főnyeremény sorsolásában részt vesz a Játék időszaka során leadott valamennyi játéklap. A főnyeremény 2 darab – a pécsi és a budapesti játékosok köréből egyenként kisorsolt – NaTuri élő tortakülönlegesség.

 

6.

Sorsolás

Sorsolási időpontok és helyszín:

Heti két darab, azaz összesen 12 darab „Best of Naturi” csomag sorsolása:

2018. október 22., 29., valamint 2018. november 5., 12., 19., és 26. napján hétfőnként a NaTuri központban, Pécs, Sirály utca 2. sz. alatt történik.

A sorsolásban mindig az adott sorsolási napot megelőző pénteki és vasárnapi játékosok vesznek részt.

 

A főnyeremények (két darab) sorsolása: 2018. november 26. hétfő 12.00 óra NaTuri Központ.

 

A sorsolás módja az adott héten játékban részt vevő játéklapok közül történő véletlenszerű laphúzás. A sorshúzás esetén a húzó személy véletlenszerűen kerül kiválasztásra a játéklapokat nem nézheti meg, a sorsoló edényből, azokat megkeverve, behunyt szemmel végzi a NaTuri 3 munkatársából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A főnyeremények sorsolásában minden addigi szabályosan leadott játéklap részt vesz.

A már kisorsolt Játékos az adott heti sorsolás további részében nem sorsolható ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulását a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után személyének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítést követő soron következő legfeljebb két héten belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan.

 

7.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket a NaTuri képviselője a Játékra történő jelentkezéskor megadott elérhetőségek egyikén a sorsolást követő 24 órán belül értesíti.

 

8.

A nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a NaTurival a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a NaTurit semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyakat a NaTuri képviselője adja át személyesen a nyertesnek a soron következő PANCS piacon illetve NaTuri Központ nyitva tartási idejében.

Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt írásban, az info@naturi.hu címre küldött elektronikus levélben rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyereményt a nyertes Játékos helyett meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a NaTurit előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a NaTuri részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a NaTuri a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

9.

Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató ( https://naturi.hu/aszf/ ) valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a NaTuri

nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat a NaTuri a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

  1. a nyereményjátékra való regisztráció során (játéklap kitöltése) megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – kapcsolattartás céljából a Játékos általi visszavonásig kezelje;
  2. a nyertes Játékos(ok) név és elérhetőség adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési ideig megőrizze;
  3. a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a naturi.hu oldalon (valamint az általa üzemeltetett Facebook és INSTAGRAM oldalon) kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
  4. a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes Játékos(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Játékkal kapcsolatban a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozza;
  5. nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a NaTuri – termékajánlat, akció, egyéb marketing célú promócióra vonatkozó tájékoztatás –  céljából a megadott elérhetőségein időszakosan megkeresse.
  6. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az info@naturi.hu e-mail címen megteheti.

Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását. A NaTuri adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb, a Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a fent jelzett Adatkezelési tájékoztatóban rendelkezik.

 

10.

Felelősség

A játéklapok hiányos, hibás kitöltéséért (pl.: név-, cím elírás), valamint az emiatt történi értesítési meghiúsulásért a NaTuri nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban való részvétel során (vagy azt követően) a NaTurinak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A NaTuri a nyeremények minőségéért a megszokott szavatosságot vállalja. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A NaTuri kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a NaTurival vagy bármely harmadik személlyel szembeni igény érvényesítésről.

A NaTuri nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játékra vonatkozó jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A NaTuri nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

11.

Egyéb

A NaTuri fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a végső sorsolást követő 14 napig érhető el a www.naturi.hu weboldalon.

 

Pécs, 2018. október 15.